คุณครูของเรา

ทีมอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี โทและเอก ที่มีประสบการณ์ ประกอบไปด้วย อาจารย์ระดับปริญญาตรี 14 คน โท 27 คน เอก 2 คน เหล่าซือ 1 คน ต่างชาติ 3 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ สอนโดยเน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเทคนิคการเรียนรู้แบบไม่ต้องท่องจำมาก เน้นความเข้าใจและการผึกทำโจทย์ด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

ครูจูน

ป.เอก วิทยาศาสตร์ มจธ.บางมด

ครูเก๋

ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร

ครูโป้

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูเอ้

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูแอร์(2)

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูเหล่าซือวรพรรณ

ครูวัฒน์

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูสายป่าน

ป.ตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) ม.ธรรมศาสตร์

ครูข้าวฟ่าง

ป.ตรี ครุศาสตร์ จุฬาฯ