เทคนิคในการอ่านหนังสือ

1. เทคนิคการอ่านรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

        เริ่มอ่านด้วยหนังสืออ่านง่ายและสนุก
        อ่านสม่ำเสมอทุกวันในช่วงเวลาสั้น ๆ
        มีความตั้งใจที่จะอ่านให้เร็วกว่าเดิม
        กำหนดเวลาในการอ่านให้แน่นอน เช่น 30 นาที 1 ชั่วโมง
        จับใจความให้ได้ ด้วยการทดลองทำนายเนื้อเรื่องล่วงหน้า และทบทวนเรื่องที่อ่านผ่านไปแล้ว
        ศึกษาศัพท์ ความหมายของคำที่ใช้ คำใดที่ไม่แน่ใจ ควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาศึกษาภายหลัง
        อย่าพยายามเคลื่อนไหวสายตาย้อนกลับ จะทำให้เกิดความสับสน
        อ่านโดยกวาดสายตาไปเรื่อย ๆ
        อ่านในใจ ไม่พึมพำ หรือทำปากขมุบขมิบ
        จดบันทึกผลการก้าวหน้า
        อย่าหยุดอ่านเพื่อจดบันทึกจนกว่าจะจบตอนหนึ่ง ๆ

จากบทความ “การฝึกการอ่าน” ในวารสารแนะแนว วิทยาลัยครูเทพสตรี เล่ม 5 ประจำภาคกลาง พ.ศ. 2509

2. เทคนิค SQ 3R Dr. Francis Robinson

        สำรวจ (Survey) ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เช่น คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม
        ตั้งคำถาม (Question) จากเนื้อหา
        อ่านหาคำตอบ (Reading)
        ระลึก (Recall) สิ่งที่อ่านผ่านไปแล้ว
        ทบทวน (Review)

วรรณา เกตุภาค เขียนไว้ในวารสารการศึกษาเอกชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 12

3. เทคนิคการอ่านตำราเรียนให้ได้ดี

        สำรวจหนังสือ : เพื่อรู้จักคุ้นเคย
        อ่านแนวคิดหลัก : จับประเด็นสำคัญ
        ตั้งคำถามขณะอ่าน : อะไร ทำไม อย่างไร ใคร เมื่อไร
        เน้นประเด็นสำคัญ : ทำเครื่งหมาย
        ประสานคำบรรยายกับตำรา : ช่วยให้เข้าใจลึกซึ้ง
        ทบทวน : บ่อย ๆ จะจำได้ดี

จากคู่มือจัดกิจกรรมกลุ่ม “การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียน” โดย ผศ. เรียม ศรีทอง

4. การศึกษาตามหลัก SOAR

        S = Survey สำรวจหรือสร้างความคุ้นเคยก่อนอ่าน

        *ที่มา คำนำ สารบัญ รูปแบบของหนังสือ หนังสืออ้างอิง ดัชนี

        *คำนำ หัวข้อ สรุป ของแต่ละบท

        O = Organize เรียบเรียงหรือจดสิ่งที่ได้อ่าน

        *ทำเครื่องหมายเน้นประเด็นสำคัญ ประเด็นรอง เมื่ออ่าน

        *จดย่อ

        A = Anticipate ทดลองทำแบบฝึกหัด ตอบคำถาม หรือทดสอบ

        R = Recite and Review หัดท่องจำและทบทวนเสมอ ๆ

จาก College Study Skills Shepherd, J.J.

5. การอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ

        วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : ไม่ควรอ่านตะลุยเรื่อย ๆ รวดเดียวจบเล่ม ควรอ่านแล้วหยุดพักเป็นตอน ๆ ไปเรื่อย ๆ
        ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ : ควรอ่านตะลุยรวดเดียวไปจนจบ เพื่อให้เรื่องราวสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
        วรรณคดี : อ่านอย่างรอบคอบถี่ถ้วน อ่านช้า ๆ ไม่รีบเร่ง ปล่อยอารมณ์ให้คล้อยตามคำบรรยาย ถ้าอ่านเพื่อศึกษา ควรมีการวิเคราะห์เรื่องราว บทบาทของตัวละคร ตลอดจนส่วนอื่น ๆ ของวรรณคดี
        นิตยสารและหนังสือพิมพ์ : เป็นสื่อที่เราสามารถเสาะแสวงหาความรู้รอบตัวได้เป็นอย่างดี แต่ในการอ่านควรใช้วิจารณญาณ พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เชื่อทุกอย่างตามที่ข่าวรายงาน