วิธีการทำข้อสอบ

วิธีการทำข้อสอบแบบ”อัตนัย”ให้ปฏิบัติดังนี้
1. อ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง ให้มั่นใจว่าคำถามถามเกี่ยวกับอะไรและจะต้องตอบอย่างไร
2. กะเวลาให้ดี เพื่อที่จะทำข้อสอบได้ทันเวลา ถ้ามีเวลาเหลือเราก็ควรจะตรวจสอบคำตอบของน้องๆให้ดีจะต้องตอบคำถามละเอียดแค่ไหน โดยดูจาก
    - ให้ตอบอย่างสั้นเมื่อคำถามมีคำว่า “ระบุ” หรือ “เขียนเป็นข้อๆ” หรือ “ชื่อ…”
    - ให้ตอบอย่างยาว ถ้าคำถามถามด้วยคำว่า”อธิบาย..”หรือ”บรรยาย..”หรือ”ทำไม..”
3. ดูคะแนนที่ให้ไว้ในคำตอบของแต่ละส่วน เราจะได้ทราบคะแนนที่ผู้ตรวจให้เราในแต่ละข้อนั้น จำนวนเส้นของช่องว่างอาจจะบอกใบ้ให้รู้ว่าควรเขียนคำตอบมากเท่าใด
4. พยายามตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม

วิธีการทำข้อสอบแบบ”ปรนัย”ให้ปฏิบัติดังนี้
1. อ่านคำสั่งอย่างละเอียด
2. ถ้าทำในกระดาษคำตอบ ควรทำเครื่องหมายตามที่คำสั่งระบุไว้อย่างเคร่งครัด และทำเครื่องหมายคำตอบให้ตรงกับข้อคำถาม
3. ควรดูตัวเลือกให้ทั่วที่จะเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
4. ถ้าต้องเดา ควรเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองโดยการตัดคำตอบที่ผิดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5. ถ้าข้อไหนที่ทำไม่ได้ให้ผ่านไปคิดข้อต่อไปก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา
6. หลังจากทำเสร็จ ควรตรวจดูว่าได้ตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว