คอร์สเพิ่มเกรดรายวิชา เดี่ยว/กลุ่ม

คอร์สเพิ่มเกรดรายวิชา เดี่ยว/กลุ่ม
  1. คณิตศาสตร์ ป.1 – ม.6 (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ),
    Entrance, SAT, SMART 1, CU-ATT และปริญญาตรี (GMAT)
  2. ภาษาอังกฤษ ป.1 – ม.6, Entrance, CU-TEP และ TOEFL (ครูไทยและครูต่างชาติ)
  3. วิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 (วิทยาศาตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
  4. ภาษาไทย ป.1 – ม.6
  5. สังคมศึกษา ป.1 – ม.6