วิธีการทำข้อสอบ

วิธีการทำข้อสอบ

วิธีการทำข้อสอบแบบ”อัตนัย”ให้ปฏิบัติดังนี้
1. อ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง ให้มั่นใจว่าคำถามถามเกี่ยวกับอะไรและจะต้องตอบอย่างไร
2. กะเวลาให้ดี เพื่อที่จะทำข้อสอบได้ทันเวลา ถ้ามีเวลาเหลือเราก็ควรจะตรวจสอบคำตอบของน้องๆให้ดีจะต้องตอบคำถามละเอียดแค่ไหน โดยดูจาก
    - ให้ตอบอย่างสั้นเมื่อคำถามมีคำว่า “ระบุ” หรือ “เขียนเป็นข้อๆ” หรือ “ชื่อ…”
    - ให้ตอบอย่างยาว ถ้าคำถามถามด้วยคำว่า”อธิบาย..”หรือ”บรรยาย..”หรือ”ทำไม..”

Syndicate content