ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

นายพิริยะ โกระวิโยธิน

พีท

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ

2.

น.ส.กันธรา โชคนิธิเวศ

เม่ย

อัสสัมชัญคอนแวนต์

เศรษฐศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

3.

น.ส.สุภัค โชคนิธิเวศ

ภัค

อัสสัมชัญคอนแวนต์

วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.

น.ส.ทิพย์สราญ โชคนิธิเวศ

แจง

อัสสัมชัญคอนแวนต์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์

5.

น.ส.โชติกา โชคนิธิเวศ

โช

อัสสัมชัญคอนแวนต์

ศิลปกรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์

6.

นายวงศกร วิพัฒนานันทกุล

กร

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

7.

น.ส.กานต์ภิชา พ.สั่งฮวดพานิชย์เจริญ

ปุ๊ก

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

แพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล

8.

น.ส.พรพิไล พิสุทธิ์สวัสดิ์

แป้ง

บดินทรเดชา 1

อุตสาหกรรมเกษตร (Food Sci)

ธรรมศาสตร์

9.

น.ส.นฤมล ตันติพิษณุ

จูน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

วิทยาศาสตร์ (ที่ 1 ของคณะ)

เกษตรศาสตร์

10.

น.ส.ธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม

อิม

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

วิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ

11.

นายฤทธิ์ กาไชย

ฤทธิ์

เซนต์ดอมินิก

วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.

นายพีรพล โกระวิโยธิน

แพ็ท

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์

13.

น.ส.ณุวรรณ สุดใจ

สุ

เขมะสิริอนุสสรณ์

พยาบาลศาสตร์

สภากาชาดไทย (จุฬาฯ)

14.

น.ส.ชนาภา ตรีรัตนชาติ

ปุ้น

อัสสัมชัญคอนแวนต์

บริหารธุรกิจ (Inter)

ธรรมศาสตร์

15.

น.ส.ธัชสินี ธนพัฒนไพบูลย์

เมย์

สายน้ำผึ้ง

เศรษฐศาสตร์

จุฬาฯ