ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

น.ส.ศุภมาส หวังมหาพร

แอร์

เขมะสิริอนุสสรณ์

นิติศาสตร์

ธรรมศาสตร์

2.

น.ส.วริษา สวาทยานนท์

ถิง

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์

3.

นายยศนนท์ เพ็ญเจริญวัฒนา

มิค

อัสสัมชัญ

เศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์

4.

นายมณฑล โชคนิธิเวศ

เบอร์ดี้

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ

กรุงเทพ

5.

นายพลพัฒน์ พรจรูญ

อาร์ต

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ (Inter)

ธรรมศาสตร์

6.

นายพัชรพล เลขะวณิช

โอม

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ (Inter)

ธรรมศาสตร์

7.

นายเศรษฐพงษ์ จารุสมบัติ

แฟรงค์

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

8.

นายนภมิตร อนุเคราะห์ดิลก

นิว

อัสสัมชัญ

เศรษฐศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

นายกตัญญู เผ่าทวี

ยู

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ (Inter)

บูรพา

2.

นายพสิษฐ์ รัฐนิติสกุล

ไปป์

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ

อัสสัมชัญ (ABAC)

3.

น.ส.ศุภาภร ล้อชัยเวศ

พิงค์

สาธิตประสานมิตร

แพทยศาสตร์

เชียงใหม่

4.

นายศุภวัฒน์ ฉัตรสกุลศรี

โอ๊ต

กรุงเทพคริสเตียน

ภาษาศาสตร์

ม.ฮิตะ ประเทศญี่ปุ่น

5.

น.ส.พรปิยา พลวิสุทธ์ศักดิ์

เบลล์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาฯ

6.

น.ส.ปัณฑารีย์ สิริรัตนโนภาส

หญิง

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เศรษฐศาสตร์

จุฬาฯ

7.

น.ส.ศลิลลา สุดดี

เบลล์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

วิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ

8.

น.ส.ณัฐวรรณ คูดำรงสวัสดิ์

ไซ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

นิติศาสตร์

เกษตรศาสตร์

9.

น.ส.ปุณิกา มโนธรรมรักษา

เจ

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

บริหารธุรกิจ (บัญชี)

เกษตรศาสตร์

10.

น.ส.ทัชพร ตรีเทพวิไล

เชอรี่

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

บริหารธุรกิจ (บัญชี)

เกษตรศาสตร์

11.

น.ส.พรธีรา อัศวเทวินทร์

มิลค์

สารสาสน์ เอกตรา

สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์)

จุฬาฯ

12.

นายวีรภัทร วิพัฒนานันทกุล

ที

อัสสัมชัญ

เศรษฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์

13.

นายวีรพงษ์ สนิทนนท์

กอล์ฟ

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์ (การบิน)

เกษตรศาสตร์

14.

นายชัยกฤต อัศววิชัยโรจน์

โจ๊ก

อัสสัมชัญ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬา

15.

นายพสิษฐ์ ประเสริฐนพคุณ

เชน

อัสสัมชัญ

อุตสาหกรรมเกษตร (Food Sci)

เกษตรศาสตร์

16.

นายนนทกร นามโศภิษฐ์

นน

อัสสัมชัญ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาฯ

17.

นายกัญจน์ อัครยาภัคพล

มินท์

อัสสัมชัญ

วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมฯ)

จุฬาฯ

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

นายกฤษนนท์ สวาทยานนท์

ปอ

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

2.

นายณัฐวุฒิ วุฒิเลิศเจริญวิทย์

ตันโจ

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ

3.

น.ส.บุษกร โพธิวรคุณ

อร

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาฯ

4.

น.ส.รมย์ธีรา ปาละวงศ์

วุ้น

มาแตร์-เดอี

นิเทศศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

5.

นายณัฐสิทธิ์ เตชะศักดิ์ศรี

บอม

เซนต์ไมเกิ้ล

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

6.

นายปัญชรัช ปรีชาหาญ

ปัญ

อัสสัมชัญ

แพทยศาสตร์

วชิระพยาบาล

7.

นายณัฐพล จีนะวานิช

นัท

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

8.

นายพรชัย ทวงสิทธิ

หั่ง

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ (รับทุน)

อัสสัมชัญ (ABAC)

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

นายคณิตศักดิ์ วิวัฒนานันทกุล

เค

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

2.

นายณัฐวุฒิ สวาทยานนท์

ปริ้น

กรุงเทพคริสเตียน

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

3.

นายศิระ เอกประสงค์

เอ

อัสสัมชัญ

วิทยาศาสตร์

จุฬาฯ

4.

น.ส.ธนพร เลขะวณิช

ออม

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

บริหารธุรกิจ (รับทุน)

ม.อิต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น

5.

นายณัฐ วงษ์สุรีรัตน์

นัท

กรุงเทพคริสเตียน

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2549

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

น.ส.พาฝัน รชตสกุล

ปอม

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

วารสารศาสตร์ (คะแนนลำดับที่ 1)

ธรรมศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหิดล

2.

นายสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์

แบงค์

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

3.

น.ส.ชนกนันท์ ปาละวงศ์

หวาน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

นิเทศศาสตร์

จุฬาฯ

นิเทศศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

4.

นายภาณุ แสวงทรัพย์

นุ

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

(*ที่ 3 ของภาคโลหะการและวัสดุ)

จุฬาฯ

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

5.

น.ส.ภวยา ทรงชัยวัฒนา

จั๊ว

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

นิติศาสตร์

ธรรมศาสตร์

วารสารศาสตร์

ธรรมศาสตร์

6.

นายสุภณัฐ วินิยกุล

ณัฐ

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหิดล

7.

น.ส.ธีรนุช ปราชญ์สุชนัย

นุช

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

8.

น.ส.ชุติมณฑน์ จงเสถียร

เฟิร์น

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาฯ

บริหารธุรกิจ

ธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ธรรมศาสตร์

9.

น.ส.รวีณา เอรวารพ

พิงค์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาฯ

นิเทศศาสตร์ (Inter)

จุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

10.

น.ส.ศุภรานันท์ เล็กประเสริฐ

ทิพย์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

วิศวกรรมศาสตร์

เกษตรศาสตร์

11.

น.ส.ญาณิศา ปรีชาวิบูลย์

จุ๊

มาแตร์-เดอี

อุตสาหกรรมเกษตร (Food Sci)

เกษตรศาสตร์

12.

นายวิสฤต รัตนคงเนตร

วิน

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ

อัสสัมชัญ (ABAC)