ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช.ณัชพล  สัญชัยศิริกุล
ให้ ป.6/อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.เทพศิรินทร์ (Gifted) และร.ร.สวนกุหลาบฯ
2 ด.ช. ปิติภัทร  เลิศสุนทรพจน์ คอม
ป.6/บูรณะศึกษา
ม.1 ร.ร.วัดสุทธิวราราม
3 ด.ช.เจนณภูมิ  พงศ์เรืองรอง แทน ป.6/ โชคชัย ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ
4 น.ส.ณัฐริกา  ด่านวิไลกิจ  อิง
ม.3/สาสาสน์วิเทศน์บางบอน
ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
5 นายกอบโชค  อริยะสินสมบูรณ์ อิฐ
ม.3/นวมินทราชูทิศสตรีวิทยา3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ สาขาเครื่องกล
6
นายจิรภัทร  สัญชัยศิริกุล
จุ้ย ม.3/อัสสัมชัญ
ม.4 โครงการ อสช. ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นายธนินทร์ ลิ้มราบรื่น ไมค์ อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)  ม.ธรรมศาสตร์
2 น.ส.พรปวีณ์ อัศวเทวิน มายด์ สารสาสน์ ศิลปศาสตร์ (Inter) ม.ธรรมศาสตร์
3 น.ส. ปรีชญา ปรีชาหาญ ป๊อบ สตรีวิทยา นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
4 น.ส.ปุณฑริกา บุญดีกูล มายด์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ ศิลปศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์
5 น.ส.ฐิติพร ตรีเทพวิไล สตอเบอรี่ เซนต์โยฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Inter) จุฬาฯ
6 น.ส.ชญานิศ วีระพันธ์ โม เซนต์โย นิเทศศาสสตร์ (Inter)  จุฬาฯ
7 นายธนวัฒน์ ทรัพย์วิวิฒนกุล หมิง อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์
8 น.ส.จลินดา จุลินรักษ์ เมย อัสสัมชัญคอนแวนต์ บริหารธุรกิจ  ม.อัสสัมชัญ (รับทุน 100%)

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช. ภาสวัฒน์ ชัยสมบูรณ์สุข ฮอนด้า ป.6 อัสสัมชัญ  ม.1 ร.ร.สาธิตจุฬาฯ

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554 (Update 20 เมษายน 54)

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1.

ด.ช.กฤษฎา ปิยะนาวิน

พีพี

ป.6/อัสสัมชัญ

ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย

(คะแนนเลขอันดับที่ 6)

2.

ด.ช. ปารุจน์ ลาภพัฒนาไพศาล

แมมมอธ

ป.6/อัสสัมชัญ

ม.1 เทพศิรินทร์

3.

ด.ญ.กุลวรางค์ เหล่าดำรงกุล

โม

ป.6/เซนต์โยฯ

ม.1 บดินทร์เดชา

4.

ด.ญ.โมทนา พัฒนาสิทธิเสรี

โมนา

ป.6/เซนต์โยฯ

ม.1 สายน้ำผึ้ง

5.

ด.ญ.ชนกนาถ หวังมหาพร

เอม

ม.3/เขมะสิริอนุสสรณ์

ม.4 เตรียมอุดมศึกษา (วิทย์ – คณิตฯ)

ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

นายนวกิตติ นราพันธ์พิชัย

ฮัน

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ (รับทุน)

อัสสัมชัญ (ABAC)

2.

.. อรณี รักตระกูล

อ๋อ

เซนต์โยฯ

ศิลปศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

3.

นายนภณต์ เสริมพรวิวัฒน์

อู๋

กรุงเทพคริสเตียน

บริหารธุรกิจ (Inter)

มหิดล

4.

นายโอภาส เจริญวิทย์

โอ๊ต

อัสสัมชัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหิดล

5.

นายถิรายุ ปรีชาวิบูลย์

เจ

อัสสัมชัญ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.

นายณัฐวุฒิ คูดำรงสวัสดิ์

เทียน

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

เกษตรศาสตร์

7.

..ภาสินี แสงภัทราชัย

ภา

อัสสัมชัญคอนแวนต์

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

จุฬาฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหิดล

8.

นายธีรพัฒน์ ปาละวงศ์

ว่าน

Seventh-day Adventist School

เศรษฐศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์