รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นายจิรายุ   ทิพยกุลไพโรจน์ แบงค์ อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ
2 นายกฤตย์กมล  สวาทยานนท์ ซัน อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)   ธรรมศาสตร์
3 นายกัมปนาท  บุญกลิ่น ท้อป อัสสัมชัญ วิทยาศาสตร์
ธรรมศาสตร์และ
มศว.
4
น.ส.พิชญา  ชิตโชติอนันต์
มีน สตรีวิทยา เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
5 นายวีรภัทร  แซ่ลิ้ม เต๋า อัสสัมชัญ
1.วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)
2. วิทยาศาสตร์ 
3.วิศวกรรมการบิน (MPL)
1.ธรรมศาสตร์
  2.มศว.
  3.ABAC
6
นายชนพล พรจรูญ
โอ๊ต อัสสัมชัญ
จีนศึกษา (Inter)
ธรรมศาสตร์
7
นายชินวัตร ลิ้มราบรื่น
มอส อัสสัมชัญ 1. วิทยาลัยการสื่อสาร 2. ศิลปศาสตร์

มศว.

8 นายเกริกบดินทร์ สมศิริวัฒนา บอส อัสสัมชัญ
1. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ     (Inter)
2.การจัดการการตลาด
1. มหิดล
 
  2.เกษตรศาสตร์
9 น.ส.อังสุมาลี  อริยะสินสมบูรณ์ เตย ร.ร.นาฏศิลป์กรุงเทพ ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(คะแนนสูงสุดของประเทศ)
10
ณัฐณิชา เทศะวิบูล
ออน ร.ร.รุ่งอรุณ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร
11
นิธิภัทร ศรกาญจน์
เบสท์ Royal Russell School Bsc Biomedical Science St. George’s, University of London. 
12
กรดนัย พันธ์พิทักษ์พันธ์
ต่อ Trinity College Foundation Studies Commerce The University of Melbourne