รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นายธนินทร์ ลิ้มราบรื่น ไมค์ อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)  ม.ธรรมศาสตร์
2 น.ส.พรปวีณ์ อัศวเทวิน มายด์ สารสาสน์ ศิลปศาสตร์ (Inter) ม.ธรรมศาสตร์
3 น.ส. ปรีชญา ปรีชาหาญ ป๊อบ สตรีวิทยา นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
4 น.ส.ปุณฑริกา บุญดีกูล มายด์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ ศิลปศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์
5 น.ส.ฐิติพร ตรีเทพวิไล สตอเบอรี่ เซนต์โยฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Inter) จุฬาฯ
6 น.ส.ชญานิศ วีระพันธ์ โม เซนต์โย นิเทศศาสสตร์ (Inter)  จุฬาฯ
7 นายธนวัฒน์ ทรัพย์วิวิฒนกุล หมิง อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์
8 น.ส.จลินดา จุลินรักษ์ เมย อัสสัมชัญคอนแวนต์ บริหารธุรกิจ  ม.อัสสัมชัญ (รับทุน 100%)