รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นายธนาธิป          ทังสุพานิช
น้องแมทธิว เตรียมอุดมศึกษา
1.แพทยทหารอากาศ
2.แพทยศาสตร์
3.แพทยศาสตร์
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.มหาวิทยาลัยบูรพา
2
นายสรวรรธน์        นิลรัตนกุล
น้องโฟล์ค
อัสสัมชัญ
วิศวกรรมศาสตร์ SIIT
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Inter)
3
นายสรคมน์          อรรถเลขาศักดิ์
น้องกันต์ อัสสัมชัญ
วิศวกรรมศาสตร์ SIIT
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Inter)
4
นายกฤตณัฐ         นิตโย
น้องณัฐ อัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยมหิดล
5
นางสาวชาติญา     อนุรัตน์พานิช
น้องจั๊มจั๋ม อัสสัมชัญคอนแวนต์
1.ครุศาสตร์
2.มนุษยศาสตร์ เอกภาษาเกาหลี
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มศว
6
นางสาวนันทนัช    เสรีรัฐ
น้องลีนา มาแตร์เดอีวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์