รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นางสาวชนกนาถ     หวังมหาพร
น้องเอม มหิดลวิทยานุสรณ์
1.แพทยศาสตร์
2.แพทยศาสตร์
3.แพทยศาสตร์
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ศิริราชพยาบาล
3.ม.ขอนแก่น
2
นายจิรายุ              พันธ์กิจนันท์
น้องแม็ค
อัสสัมชัญ
1.เศรษฐศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
1. ม.ธรรมศาสตร์
2. ม.เกษตร
3
นายทัตพงศ์            มีผล
น้องพีท กรุงเทพคริสเตียน
1. วิศวกรรมศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
1. ม.มหิดล
2. มศว
3. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
นายณภัทร             กุลพิบูลย์
น้องแตมป์ วัดราชบพิตร
1.วิศวการบินและอวกาศ
2.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1. ม.เกษตร
2.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5
นางสาวณัฐอร         ขำวิจิตร
น้องน้ำอุ่น สาธิตจุฬาฯ
1.ครุศาสตร์
2.ศิลปกรรมศาสตร์
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มศว
6
นางสาวศรัญญา       ม่วงทิพย์มาลัย
น้องพลอย พระแม่มารี สัตวศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
นายภัทรสิทธิ์          เลิศสุนทรพจน์
น้องเคน แจงร้อนวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
นางสาวอติกานต์       ศุภพาณิชวงศ์
น้องแพท อัสสัมชัญคอนแวนต์
1.บัญชี
2.วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1. ม.เกษตร
2. มศว
9
นางสาวปุณยวีร์         พิพัฒนชัยพงศ์
น้องเหวิน อัสสัมชัญคอนแวนต์
1.ศิลปกรรมศาสตร์
2.ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มศว
2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ม.รังสิต
10
นายณัฐกิตติ์             รักตระกูล
น้องโอ๊ต อัสสัมชัญ
1.ศิลปศาสตร์ (GSSE)
2.ศิลปศาสตร์ (อาเซียนศึกษา)
1. ม.ธรรมศาสตร์ (Inter)
2. ม.ธรรมศาสตร์ (Inter)
11
นายศิวกร                 เต็ง
น้องปิง อัสสัมชัญ เรียนเตรียมภาษาของ  Shanghai University of Traditional Chinese Medicine เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีน