รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช.ณัฐวัสส     สุวรรณพิมลกุล
น้องฟลุ๊ค ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ(EP)
2
ด.ญ.จิรภัทร์     วงศ์ภักดี
น้องน้อยหน่่า ป.6 /วัดแก้วแจ่มฟ้า ม.1 ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
3
ด.ช.จีรวัฒน์     เจริญจรรยากุล
น้องตีตี้ ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร
4
ด.ช.ณัฐวัฒน์    แสงศิลปรัตน์
น้องมิคกี้ ม.3 /อัสสัมชัญ ม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
5
นายวรปฏิพล      เจตจำนงนุช
น้องแอลฟ่า ม.3/สาธิตจุฬาฯ ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
6
นางสาวพรรษสรวง     อินปัญญา
น้องคะนิ้ง ม.3/เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
7
นายปัญญาวุฒิ      สุดดี
น้องวุฒิ ม.3 /สาธิต ม.รังสิต ม.4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)