รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช.อิทธิทัศน์ ลิ้มล้อมวงศ์ 
น้องโม ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted
2
ด.ช.สุธิติ พัฒนภิรมย์ 
น้องตัง ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted
3
ด.ช.พุฒิเมธ พุทธพรประสิทธิ์ 
น้องโฟล์ค ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted
4
ด.ช.ชยธร วิเศษธร
น้องจูเนียร์ ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.สาธิตมศว ฝ่ายมัธยม
5
นายชนาธิป ทังสุพานิชย์ 
น้องแมทธิว ม.3/สาธิตมศว. ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
6
นายปวีณ อนันตกุลนธี
น้องปลื้ม ม.3/สาธิตมศว. สอบติดม.4 ร.ร.สาธิตมศว สายวิทย์-คณิต
7
นายสรวรรธน์ นิลรัตนกุล 
น้องโฟล์ค ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
8
นายสรคมน์ อรรถเลขาศักดิ์ 
น้องกันต์ ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
9
นายอภิวิชญ์ ศรีแสงนาม 
น้องเอิร์ธ ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
10
นายกฤตภาส ตรงชูเกียรติ
น้องโฟกัส ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
11
นางสาวชาติญา อนุรักษ์พาณิช 
น้องจั่มจั๋ม ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต
12
นางสาวพรวิสา เชิดชูวุฒิกุล
น้องเพิร์ธ ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต
13
นางสาววรรษชล โลเกศกระวี 
น้องออม ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต
14
นางสาวนันทนัช เสรีรัฐ
น้องลีนา ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.มาแตร์เดอี สายศิลป์-คำนวณ
15
นายชานน รุ่งแสงทองสุข 
น้องนิว ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายศิลป์-คำนวณ
16
นายจิรภัทร อัศวเบญญา
น้องฟลุค ม.3/สาธิตมศว. สอบติดม.4 ร.ร.สาธิตมศว สายศิลป์-นิเทศศิลป์
17
นายเทพธนวิชญ์ แก้วบรรเจิดกิจ
น้องโค้ช ม.3/สาธิตมศว. เรียนเตรียม High School ที่ Avalon College, Melbourne