ผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นายธนาธิป          ทังสุพานิช
น้องแมทธิว เตรียมอุดมศึกษา
1.แพทยทหารอากาศ
2.แพทยศาสตร์
3.แพทยศาสตร์
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.มหาวิทยาลัยบูรพา
2
นายสรวรรธน์        นิลรัตนกุล
น้องโฟล์ค
อัสสัมชัญ
วิศวกรรมศาสตร์ SIIT
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Inter)
3
นายสรคมน์          อรรถเลขาศักดิ์
น้องกันต์ อัสสัมชัญ
วิศวกรรมศาสตร์ SIIT
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Inter)
4
นายกฤตณัฐ         นิตโย
น้องณัฐ อัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยมหิดล
5
นางสาวชาติญา     อนุรัตน์พานิช
น้องจั๊มจั๋ม อัสสัมชัญคอนแวนต์
1.ครุศาสตร์
2.มนุษยศาสตร์ เอกภาษาเกาหลี
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มศว
6
นางสาวนันทนัช    เสรีรัฐ
น้องลีนา มาแตร์เดอีวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช.ณัฐวัสส     สุวรรณพิมลกุล
น้องฟลุ๊ค ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ(EP)
2
ด.ญ.จิรภัทร์     วงศ์ภักดี
น้องน้อยหน่่า ป.6 /วัดแก้วแจ่มฟ้า ม.1 ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
3
ด.ช.จีรวัฒน์     เจริญจรรยากุล
น้องตีตี้ ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร
4
ด.ช.ณัฐวัฒน์    แสงศิลปรัตน์
น้องมิคกี้ ม.3 /อัสสัมชัญ ม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
5
นายวรปฏิพล      เจตจำนงนุช
น้องแอลฟ่า ม.3/สาธิตจุฬาฯ ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
6
นางสาวพรรษสรวง     อินปัญญา
น้องคะนิ้ง ม.3/เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
7
นายปัญญาวุฒิ      สุดดี
น้องวุฒิ ม.3 /สาธิต ม.รังสิต ม.4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)
         

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นางสาวชนกนาถ     หวังมหาพร
น้องเอม มหิดลวิทยานุสรณ์
1.แพทยศาสตร์
2.แพทยศาสตร์
3.แพทยศาสตร์
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ศิริราชพยาบาล
3.ม.ขอนแก่น
2
นายจิรายุ              พันธ์กิจนันท์
น้องแม็ค
อัสสัมชัญ
1.เศรษฐศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
1. ม.ธรรมศาสตร์
2. ม.เกษตร
3
นายทัตพงศ์            มีผล
น้องพีท กรุงเทพคริสเตียน
1. วิศวกรรมศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
1. ม.มหิดล
2. มศว
3. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
นายณภัทร             กุลพิบูลย์
น้องแตมป์ วัดราชบพิตร
1.วิศวการบินและอวกาศ
2.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1. ม.เกษตร
2.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5
นางสาวณัฐอร         ขำวิจิตร
น้องน้ำอุ่น สาธิตจุฬาฯ
1.ครุศาสตร์
2.ศิลปกรรมศาสตร์
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มศว
6
นางสาวศรัญญา       ม่วงทิพย์มาลัย
น้องพลอย พระแม่มารี สัตวศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
นายภัทรสิทธิ์          เลิศสุนทรพจน์
น้องเคน แจงร้อนวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
นางสาวอติกานต์       ศุภพาณิชวงศ์
น้องแพท อัสสัมชัญคอนแวนต์
1.บัญชี
2.วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1. ม.เกษตร
2. มศว
9
นางสาวปุณยวีร์         พิพัฒนชัยพงศ์
น้องเหวิน อัสสัมชัญคอนแวนต์
1.ศิลปกรรมศาสตร์
2.ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มศว
2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ม.รังสิต
10
นายณัฐกิตติ์             รักตระกูล
น้องโอ๊ต อัสสัมชัญ
1.ศิลปศาสตร์ (GSSE)
2.ศิลปศาสตร์ (อาเซียนศึกษา)
1. ม.ธรรมศาสตร์ (Inter)
2. ม.ธรรมศาสตร์ (Inter)
11
นายศิวกร                 เต็ง
น้องปิง อัสสัมชัญ เรียนเตรียมภาษาของ  Shanghai University of Traditional Chinese Medicine เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีน

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช.อิทธิทัศน์ ลิ้มล้อมวงศ์ 
น้องโม ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted
2
ด.ช.สุธิติ พัฒนภิรมย์ 
น้องตัง ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted
3
ด.ช.พุฒิเมธ พุทธพรประสิทธิ์ 
น้องโฟล์ค ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted
4
ด.ช.ชยธร วิเศษธร
น้องจูเนียร์ ป.6 /อัสสัมชัญ ม.1 ร.ร.สาธิตมศว ฝ่ายมัธยม
5
นายชนาธิป ทังสุพานิชย์ 
น้องแมทธิว ม.3/สาธิตมศว. ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต
6
นายปวีณ อนันตกุลนธี
น้องปลื้ม ม.3/สาธิตมศว. สอบติดม.4 ร.ร.สาธิตมศว สายวิทย์-คณิต
7
นายสรวรรธน์ นิลรัตนกุล 
น้องโฟล์ค ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
8
นายสรคมน์ อรรถเลขาศักดิ์ 
น้องกันต์ ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
9
นายอภิวิชญ์ ศรีแสงนาม 
น้องเอิร์ธ ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
10
นายกฤตภาส ตรงชูเกียรติ
น้องโฟกัส ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต
11
นางสาวชาติญา อนุรักษ์พาณิช 
น้องจั่มจั๋ม ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต
12
นางสาวพรวิสา เชิดชูวุฒิกุล
น้องเพิร์ธ ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต
13
นางสาววรรษชล โลเกศกระวี 
น้องออม ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต
14
นางสาวนันทนัช เสรีรัฐ
น้องลีนา ม.3 /อัสสัมชัญคอนแวนต์ สอบติดม.4 ร.ร.มาแตร์เดอี สายศิลป์-คำนวณ
15
นายชานน รุ่งแสงทองสุข 
น้องนิว ม.3 /อัสสัมชัญ สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายศิลป์-คำนวณ
16
นายจิรภัทร อัศวเบญญา
น้องฟลุค ม.3/สาธิตมศว. สอบติดม.4 ร.ร.สาธิตมศว สายศิลป์-นิเทศศิลป์
17
นายเทพธนวิชญ์ แก้วบรรเจิดกิจ
น้องโค้ช ม.3/สาธิตมศว. เรียนเตรียม High School ที่ Avalon College, Melbourne

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1

นายจิรายุ   ทิพยกุลไพโรจน์ แบงค์ อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ
2 นายกฤตย์กมล  สวาทยานนท์ ซัน อัสสัมชัญ วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)   ธรรมศาสตร์
3 นายกัมปนาท  บุญกลิ่น ท้อป อัสสัมชัญ วิทยาศาสตร์
ธรรมศาสตร์และ
มศว.
4
น.ส.พิชญา  ชิตโชติอนันต์
มีน สตรีวิทยา เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
5 นายวีรภัทร  แซ่ลิ้ม เต๋า อัสสัมชัญ
1.วิศวกรรมศาสตร์ (Inter)
2. วิทยาศาสตร์ 
3.วิศวกรรมการบิน (MPL)
1.ธรรมศาสตร์
  2.มศว.
  3.ABAC
6
นายชนพล พรจรูญ
โอ๊ต อัสสัมชัญ
จีนศึกษา (Inter)
ธรรมศาสตร์
7
นายชินวัตร ลิ้มราบรื่น
มอส อัสสัมชัญ 1. วิทยาลัยการสื่อสาร 2. ศิลปศาสตร์

มศว.

8 นายเกริกบดินทร์ สมศิริวัฒนา บอส อัสสัมชัญ
1. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ     (Inter)
2.การจัดการการตลาด
1. มหิดล
 
  2.เกษตรศาสตร์
9 น.ส.อังสุมาลี  อริยะสินสมบูรณ์ เตย ร.ร.นาฏศิลป์กรุงเทพ ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(คะแนนสูงสุดของประเทศ)
10
ณัฐณิชา เทศะวิบูล
ออน ร.ร.รุ่งอรุณ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร
11
นิธิภัทร ศรกาญจน์
เบสท์ Royal Russell School Bsc Biomedical Science St. George’s, University of London. 
12
กรดนัย พันธ์พิทักษ์พันธ์
ต่อ Trinity College Foundation Studies Commerce The University of Melbourne