เสริมพัฒนาการ

สั่งสอน ฝึกหัด จัดกระบวนการเรียนรู้

คอรส์เสริมพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยทีมงานอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา

สามารถเลือกเรียนแบบเดี่ยวหรือกลุ่มได้ โดยเนื้อหาที่สอนจะตรงกับทางโรงเรียน ทำให้สามารถเรียนล่วงหน้าหรือซ่อมเสริมส่วนที่อ่อนได้เร็ว นักเรียนสามารถซักถามเนื้อหาได้ตลอดเวลา ส่งผลให้มีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น