สอบแข่งขัน

ทบทวนเนื้อหา ตะลุยทำโจทย์

สอนโดยอธิบายและแสดงตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกสมาธิและความอดทน ฝึกทำข้อสอบ มีการประเมินผลและพัฒนาจุดอ่อนเป็นระยะ และจัดให้มีการจำลองสถานการณ์สอบเหมือนวันสอบจริง