พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการนำไปใช้

คอร์สพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการนำไปใช้ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในแต่ละจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

คอร์สพัฒนาทักษะภาษาเปิดสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาฝรั่งเศส