ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมให้มีทักษะการใช้ชีวิต การคิด การแก้ปัญหา และการศึกษาโลก ตุลาคม และมีนาคม ของทุกปีการศึกษา