หลักสูตร

โรงเรียนกวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์และภาษา (อาจารย์คิ้ม-อ้วน) เปิดสอนในหลักสูตรกวดวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

         

               หลักสูตรดูแลการบ้าน                               หลักสูตรเสริมพัฒนาการ

         
              หลักสูตรสอบแข่งขัน                หลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษา      หลักสูตรค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
 เพื่อการนำไปใช้