หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง ในกรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปี