ชั้นเรียน

  1. ประเภทกวดวิชา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ประเภทอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดับต้น - ระดับสูง