การออกประกาศนียบัตร

ประเภทกวดวิชา ไม่มีการออกประกาศนียบัตร

ประเภทอาชีวศึกษา วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบและทดสอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ