การรับนักเรียน

  1. อายุตั้งแต่ 7-19 ปี
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. ประเภทกวดวิชา พื้นความรู้ของผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  4. ประเภทอาชีวศึกษา พื้นความรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแต่ละหลักสูตรกำหนด
  5. ไม่เป็นโรคติดต่อ