การทดสอบ

ประเภทกวดวิชา ไม่มี
ประเภทอาชีวศึกษา วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทดสอบวัดระดับก่อน-หลังเรียนในแต่ละระดับโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนโดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้

  1. ผ่านเกณฑ์การตัดสินในแต่ละระดับ คือ ร้อยละ 70
  2. ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนได้ตามหลักสูตรกำหนดในแต่ละระดับ