การจำหน่าย

  1. เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  2. เมื่อลาออก
  3. เมื่อเสียชีวิต
  4. เมื่อทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน