ความเป็นมา

กว่าจะมาเป็น โรงเรียนกวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์และภาษา

นางวรรณี อริยะสินสมบูรณ์ ได้ขออนุญาติจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ที่ อาคาร 4.5 เลขที่ 102 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จัดเป็นโรงเรียนประเภทกวดวิชา มาตรา 12(2) โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต่อมาได้ทำการขยายเป็นโรงเรียนกวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์และภาษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ที่อาคาร 4.5 ชั้น เลขที่ 98 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จัดเป็นเรียนประเภทกวดวิชา มาตรา 15(2) โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทอาชีวศึกษา วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับต้น-ระดับสูง โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับต้น - ระดับสูง

โดยมีระเบียบและเกณฑ์การรับนักเรียนดังนี้